Homepage

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden voor consumenten die online producten aankopen en voor aankopen die niet in de webwinkel tot stand komen. 

hello banner background image

Download hier de algemene voorwaarden in PDF.

Onze algemene voorwaarden voor consumenten die een aankoop plaatsen via internet zijn ondergebracht bij stichting Thuiswinkel Waarborg (Nederland) en BeCommerce (België). Deze kunt u hieronder onder paraaf 1 terug vinden. Alle aankopen / overeenkomsten die zakelijk plaats vinden en aankopen / overeenkomsten die niet in de webwinkels tot stand komen, vallen onder onze aanvullende algemene voorwaarden. Deze kunt u vinden onder paraaf 2.

 

1. Algemene voorwaarden consumenten online aankopen

2. Algemene voorwaarden aangaande zakelijke en offline aanbiedingen en/of overeenkomsten.

Van:
Handelsonderneming Zevenmorgen B.V.
Voerend onder 2e handelsnaam NuBuiten
Hierna te noemen NuBuiten

Gevestigd te:
Giessenzoom 15

3371GJ Hardinxveld-Giessendam
Nederland

In werking per 1–12–2015

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden;
Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop, alsmede iedere overeenkomst van opdracht strekkende tot het plaatsen van projecten / overkappingen door NuBuiten.
De wederpartij: de wederpartij van NuBuiten, zijnde de koper / opdrachtgever.

Offertes

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van het product heeft verstrekt.

Orders

Elke tussen NuBuiten en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij NuBuiten binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aan wederpartij gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt NuBuiten. nl in ieder geval toe indien de wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van NuBuiten niet kredietwaardig is.

Dit is ook mogelijk wanneer het risico bestaat dat de afnemer niet of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Levering bij koop / verkoop

De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

a indien de zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald: door de in ontvangst name van de zaken;
b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;
c bij verzending door een vervoermiddel van NuBuiten: door de aflevering op het door de wederpartij opgegeven adres. Van het moment van levering zijn de zaken voor risico van de wederpartij. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor NuBuiten.nl niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de wederpartij gereed te houden, mits hij hiervan binnen 7 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de wederpartij. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop NuBuiten.nl had kunnen leveren.

De door verkoper opgegeven reparatieduur en/of levertijden gelden vanaf de datum van aanvaarding als bedoeld van deze voorwaarden. De reparatieduur en/of levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van verkoper kan worden gevergd – waaronder mede begrepen het geval dat verkoper door haar eigen toeleveranciers niet aan haar verplichtingen kan voldoen – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.

Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal,

brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper benodigde materialen/producten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van verkoper ontstaan.

Uitvoering van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, bij vorst, sneeuw en regen kunnen de werkzaamheden vertraging oplopen.

Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan verkoper niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft verkoper het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk zal zijn.

Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder

gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde

cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Leveringstermijn

Omtrent het tijdstip van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen, doch overschrijding van die termijn ontslaat wederpartij niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

Er kan aan de leveringstermijn in geen geval rechten worden ontleend. Overschrijding van de levertermijn kan in geen geval leiden van tot enige schadevergoeding van NuBuiten.

Honorarium, kosten, tarieven bij het plaatsen van projecten 

De honorering van NuBuiten berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting. De wederpartij zal kosten van derden welke worden gemaakt door NuBuiten in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via NuBuiten, dan is deze gerechtigd een voorschot hiervoor te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.

NuBuiten zal zijn honorarium en kosten factureren, tenzij anders overeengekomen. De ondernemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de wederpartij ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan,

indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan aan wederpartij in rekening worden gebracht.

Wijziging in opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan NuBuiten ter kennis zijn gebracht. NuBuiten zal deze uitvoeren, mits dit redelijkerwijs mogelijk is. Worden deze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door NuBuiten wordt overschreden.

Eigendommen van de wederpartij

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de wederpartij zijn toevertrouwd, moet NuBuiten dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de wederpartij het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Eigendommen van NuBuiten

(Schets)ontwerpen, (presentatie)modellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van NuBuiten.

Bij beschadiging of te niet gaan van de aan wederpartij beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verder kosten en rente te vorderen, in rekening gebracht.

Eigendommen van NuBuiten

(Schets)ontwerpen, (presentatie)modellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van NuBuiten.

Bij beschadiging of te niet gaan van de aan wederpartij beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verder kosten en rente te vorderen, in rekening gebracht.

Klachten

Onder klachten worden verstaan alle grieven van wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een leverantie.

Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk zijn ingediend en de brief van wederpartij, die een omschrijving van de klacht(en) moet bevatten, binnen 12 werkdagen na de levering in het bezit van NuBuiten is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.

Betreft de klacht niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken (verborgen gebreken), dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen 12 werkdagen nadat het gebrek wederpartij is gebleken, echter nimmer later dan 12 maanden na factuurdatum. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren. Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft NuBuiten het recht de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.

Betaling

Alle facturen en boekingen van vorderingen dragen dezelfde datum als die, waarop de desbetreffende zaken zijn geleverd. De betalingstermijn is, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen. Bij niet tijdige betaling zal wederpartij in de gelegenheid worden gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien betaling dan ook uitblijft, is wederpartij in verzuim.

NuBuiten heeft tegenover wederpartij die in verzuim is onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

a onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan wederpartij (rembours) en/of zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;
b de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan NuBuiten als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdende met de alsdan in zijn bedrijfbestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of bewerking nodig is;
c de desbetreffende koopovereenkomst geheel ofvoor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van NuBuiten afkomstige schriftelijke verklaring;
d één, meer of alle lopende koopovereenkomsten, ten aanzien waarvan wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van NuBuiten afkomstige schriftelijke verklaring.

Het onder d genoemde recht zal eerst worden uitgeoefend indien wederpartij niet binnen 8 dagen voldaan heeft aan een eis van NuBuiten tot zekerheidsstelling voor de betaling van hetgeen wederpartij uit hoofde van bedoelde overeenkomst(en) verschuldigd zal worden. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan NuBuiten te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen. Indien wederpartij blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of de kredietverzekeraar van NuBuiten, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft NuBuiten zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2

Indien wederpartij in verzuim is, is wederpartij de wettelijke rente ex artikel 6:119A BW verschuldigd over het nog verschuldigde. Voorts is wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep ofbedrijf die in verzuim is buitengerechtelijke kosten verschuldigd op basis van het “Rapport Voorwerk II”. Wederpartij die handelt als consument en die in verzuim is, is buitengerechtelijke kosten verschuldigd overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buiengerechtelijke incassokosten 2012”.

Eigendomsvoorbehoud

NuBuiten behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door wederpartij zijn tenietgegaan:
a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;
b de vorderingen inzake door de NuBuiten ter uitvoering van genoemde overeenkomsten tevens ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.

Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien wederpartij de betaling daarvan niet heeft aangetoond. Wederpartij is verplicht de zaken op eerste verzoek van NuBuiten aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 2 c en d desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden ofte bezwaren. Het is wederpartij echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat wederpartij op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Wederpartij mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen gevallaten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

Overmacht

Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede NuBuiten resp. wederpartij redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. NuBuiten resp. wederpartij zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, inclusief een eventuele naleveringstermijn met tenminste 20 werkdagen, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

Intellectueel eigendomsrecht

Het is wederpartij verboden de producten van NuBuiten, waaronder begrepen ontwerpen, modellen, schetsen en presentaties, al dan niet met inschakeling van derden, na te maken, te vermenigvuldigen dan wel te exploiteren, dan wel anderen hiervan het gebruikrecht te verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NuBuiten.

Aansprakelijkheid

NuBuiten is niet aansprakelijk voor enige door wederpartij of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en / of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de door NuBuiten uit hoofde van de koopovereenkomst geleverde producten, daaronder begrepen schade aan in eigendom van wederpartij of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van NuBuiten. Indien NuBuiten aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de koopovereenkomst gemoeide bedrag.

Belastingen

In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van wederpartij.

Intracommunautaire levering

Bij de zakelijke aankopen die NuBuiten levert in een ander EU-land, is er sprake van een intracommunautaire levering. De afnemer is een ondernemer en heeft een btw-identificatienummer in het land waar de aankopen naartoe gaan. Als de afnemer zijn btw-identificatienummer doorgeeft voor facturatie is het o% btw-tarief van toepassing. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van zijn btw-identificatienummer. Mocht achteraf blijken dat het betreffende btw-nummer niet of niet meer geldig is, houdt NuBuiten het recht alsnog BTW te berekenen aan de afnemer en vervalt hierbij het o% btw-tarief.

Toepasselijk recht en forumkeuze 

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van NuBuiten, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.